Heading


En jury, bestående av Acasts marknads- och innehållsavdelning samt trion i JLC kommer utse 1st vinnare i tävlingen. Du som medverkar får ha en befintlig podcast på marknaden, dock behöver du tävla med ett nytt podcastformat – alltså inte en förlängning av din redan existerande podcast. Ditt bidrag får max vara 10mb, med en totallängd på 7 minuter.

Vinnare utses baserat på följande kriterier:

1. Originalitet av podcastidé

2. Tonalitet och kreativ höjd

Vinnaren kontaktas av en representant från Acast efter avslutad tävling via det telefonnummer eller den mailadress som angivits i samband med inlämningen av tävlingsbidraget.  NamnMailTelefonnummerPodcastens namnBeskriv din podcastidéMotivera varför du ska vinnaLadda upp MP3, max 10MB Genom att skicka in ditt tävlingsbidrag så accepterar du tävlingsvillkoren och Acast’s integritetspolicy :”SKICKA” Acast’s integritetspolicy https://acast.com/en/privacy-gdpr Tävlingsvillkor [lägg till länk till tävlingsvillkoren] TÄVLINGSVILLKOR Acast AB (publ), org.nr. 556946-8498, Kungsgatan 28 111 35 Stockholm, är ansvarig för tävlingen och behandling av personuppgifter.

1.     För att kunna delta i tävlingen ska du vara 18 år eller äldre och bosatt i Sverige. För att vi ska kunna identifiera dig ska du dessutom ange ditt förnamn, efternamn, giltig e-postadress och telefonnummer.

2.     Tävlingen startar 6 september 2021 och avslutas den 29 oktober 2021 kl. 00.00. Vinnaren kommer att utses senast [datum]. Endast fullständiga bidrag som lämnas in på angivet sätt innan tävlingsperiodens slut är med i tävlingen. Ett tävlingsbidrag som inte är komplett eller om nödvändiga personuppgifter saknas vid tävlingens slutdatum kommer inte att beaktas för tävlingen. Om Acast, efter rimliga ansträngningar, inte har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, äger Acast rätt att (om möjligt) utse en ny vinnare i tävlingen. Acast tar inte ansvar för konsekvenserna av eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka deltagandet eller slutresultatet av tävlingen.

3.     Tävlingsbidraget ska vara ett nytt podcastformat och det får inte vara en del eller förlängning av en redan existerande podcast. Du som medverkar i tävlingen får dock redan ha en befintlig podcast på marknaden. Genom att skicka in ditt tävlingsbidrag garanterar du att du innehar upphovsrätt och eventuella andra rättigheter till innehållet i ditt tävlingsbidrag. Du garanterar vidare att du inte använder material som någon annan har skapat eller äger utan att ha fått den personens uttryckliga tillåtelse till användningen. Acast har rätt att använda bidraget på valfritt sätt i marknadsföringssyfte, t.ex. i ett pressmeddelande eller en annons, i hela världen och utan begränsning i tiden.

4.     Vinnaren utses av en jury bestående av Acasts marknads- och innehållsteam samt trion i podcasten JLC. Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas. Juryn behöver inte motivera sitt beslut.

5.     Priset består av:-       produktion av en podcast bestående av totalt 8 avsnitt ””Podcasten”) tillsammans med det produktionsbolag som Acast anlitar,-       innehållsrådgivning med Acasts in-house team, max 10 timmar-       viss marknadsföring Podcasten, t.ex. marknadsföring i Acasts externa kanaler inklusive Instagram, ljudannonsering i Acasts podcastnätverk, synlighet på Acast.com, Acasts blogg I priset ingår även marknadsföring av podcasten.Priset uppgår till ett totalt värde om max 250 000 svenska kronor (ink moms). En förutsättning för att ta emot priset är att vinnaren ingår avtal med Acast baserat på Acasts avtal för podcasts (”Podcastavtalet”), enligt vilket ingår en exklusiv rätt för Acast att hosta, distribuera och monetisera podcasten Podcasten i enlighet med villkoren i Podcastavtalet.
Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person, bytas ut mot kontanter, annan egendom eller tillgodohavanden. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten och är skyldig att ta upp vinsten och värdet på vinsten i skattedeklarationen till skattemyndigheten. Logi, eventuella resekostnader eller andra merkostnader förknippade med att ta del av vinsten bekostas av vinnaren.

6.     Acast erbjuder vinnaren en möjlighet att spela in Podcasten i Acasts inspelningsstudio i centrala Stockholm under de tider som studion finns tillgänglig. Vinnaren står för eventuella kostnader för resa och boende. Vinnaren kan även välja att spela in i egen lokal med egen utrustning.

7.     Inspelning sker i samråd med Acast, de av Acast anlitade klippare och vinnaren själv. Inspelning bör med fördel ske under första kvartalet 2022 så att vinnaren hinner planera sitt innehåll tillsammans med Acasts innehållsteam. Inspelningen av alla 8 avsnitt ska vara slutförd och inskickade till Acasts klippare senast den 31 juli 2022.

8.     Svensk rätt tillämpas på dessa tävlingsvillkor och eventuell rättslig tvist ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Om någon bestämmelse i tävlingsreglerna är eller blir olaglig, ogiltig eller overkställbar ska detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten i för de återstående bestämmelserna.

9.     HANTERING AV PERSONUPPGIFTER9.1.      Acast AB (publ), Kungsgatan 28, Stockholm 11135 Sweden, med organisationsnummer 556946-8498 (”Bolaget”, ”vi”, ”vår”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med detta avsnitt.  I detta avsnitt förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem, hur länge vi lagrar dem och hur du kan utöva dina rättigheter. Om du har frågor angående detta avsnitt är du välkommen att kontakta oss via privacy@acast.com
.9.2.      Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du bolagets insamling och användning av dina personuppgifter i enlighet med detta avsnitt.

9.3.      När du registrerar dina kontaktuppgifter i samband med att du skickar in ditt tävlingsbidrag kommer Bolaget att samla in och behandla följande personuppgifter (”Personuppgifterna”): Namn, e-postadress och telefonnummer

9.4.      Bolaget samlar in och behandlar Personuppgifterna för att kunna administrera tävlingen, om tillämpligt kommunicera tävlingsresultatet och förmedla eventuell vinst. Vår rättsliga grund för behandlingen är att den är nödvändig för att vi ska fullgöra vårt avtal med dig i enlighet med tävlingsvillkoren som du accepterat i samband med att du skickade in ditt tävlingsbidrag. Vi kan också komma att använda Personuppgifterna i marknadsföring av Bolaget och Bolagets tjänster. Den rättsliga grunden är i det fallet intresseavvägning. I de fall du är skattskyldig för vinsten är vår rättsliga grund för att behandla dina uppgifter att behandlingen är nödvändig för att vi ska följa gällande lagar.

9.5.      Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt av oss på̊ Bolaget och i vissa fall med namngiven tredje part i de fall tävling är i samarbete med denne. Bolaget överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES-området.

9.6.      Bolaget sparar Personuppgifterna under hela tävlingsperioden och under en rimlig tidsperiod därefter för att informera dig om Acasts produkter och tjänster och/eller för att följa gällande lagar.  

9.7.      Bolaget vill säkerställa att du är fullt medveten om dina rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Som enskild person har du följande rättigheter i förhållande till Bolagets behandling av Personuppgifterna:·      Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi håller och behandlar om dig;·      Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla oss ytterligare information, komplettera ofullständiga personuppgifter; ·      Du har även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;·      Under vissa omständigheter, rätt att begära registerutdrag på de personuppgifter som behandlas av Bolaget; ·      Under vissa omständigheter, rätt att invända mot Bolagets behandling av personuppgifterna; och·      Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande integritetslagar kan du lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet, vilken i Sverige är Integritetsmyndigheten (IMY).

9.8.      För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i samband med att du utövar dina rättigheter.

9.9.      För mer information om dina rättigheter och hur du kan utöva dessa, kan du vända dig till Bolagets GDPR integritetspolicy https://acast.com/en/privacy-gdpr eller kontakta oss via epost på privacy@acast.com